ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з автоматизації обліку роздрібної торгівлі


ФОП Гольцева Лілія Анатоліївна (надалі – Виконавець), власник сайту pkedata.com (надалі – Сайт) пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб укласти договір про надання послуг з автоматизації обліку роздрібної торгівлі, для чого публікує цей Договір оферти (надалі – Договір).

Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, цей Договір є договором оферти та його умови є однаковими для всіх Замовників.


Терміни, що використовуються у цьому Договорі оферти

Pkedata – програма для обліку та фіскалізації товарів у ювелірних роздрібних магазинах.

Сайт – веб-сайт Виконавця, розташований у мережі Інтернет за адресою https://pkedata.com/.

Замовник – фізична чи юридична особа, що зареєстрована на Сайті та отримала послуги.

Заплановані технічні роботи – сукупність технічних операцій, що виконуються на Сайті у встановлений період часу, необхідних для якісного надання послуг та підтримання роботи програми та якісного надання послуг.

Екстрені технічні роботи – сукупність технічних операцій, які виконуються на Сайті поза запланованими технічними роботами. Такі роботи можуть бути викликані необхідністю установки критичних оновлень, заміною обладнання та ін., або здійсненням інших термінових робіт, необхідних для підтримання працездатності Сайту.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до умов даного Договору, Виконавець надає Замовнику постачання права користування та/або послуг з технічної підтримки програмним забезпеченням Pkedata, що розміщена у мережі Інтернет за адресою https://pkedata.com/ (надалі – Послуги), а Замовник, зобов’язується сплатити за користування програмним забезпечення (отримання Послуг) відповідно до вимог Договору.

1.2. Цей Договір публічно відноситься до необмеженого кола осіб шляхом його розміщення (публікації) на Сайті.

1.3. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, здійснення оплати за користування Програмою є повним та безумовним підтвердженням прийняття всіх умов цього Договору оферти без виключення (акцептом оферти).

1.4. Договір вступає в силу з моменту здійснення Замовником оплати за послугу.

1.5. Кожна зі Сторін гарантує іншій Стороні, що має повну право- та дієздатність, а також всі необхідні права та повноваження, що необхідні та достатні для укладення та виконання Договору відповідно до його умов.


2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Для отримання Послуг за Договором Замовник звертається до Виконавця шляхом заповнення форми зворотного зв’язку на Сайті.

2.1.1. Тестовий період надання послуг – період, протягом якого Замовник має доступ до всього об’єму запропонованих послуг за цим Договором.

2.1.2. Тестовий період надання Послуг за цим Договором становить один місяць. Оплата наданих Послуг протягом Тестового періоду Замовником не оплачується.

2.2. Виконавець надає Послуги Замовнику лише за умови передплати вартості Послуг за місяць користування. У випадку не внесення оплати за наступний місяць надання Послуг за Договором припиняється.

2.3. Виконавець проводить постійні оновлення Програми та функціоналу Сайту для підвищення надання якості Послуг за Договором.

2.4. У випадку виникнення питань чи проблем Виконавець надає Замовнику необхідну технічну підтримку.

2.5. У випадку здійснення запланованих технічних робіт Виконавець зобов’язується попереджати Замовника не менш, ніж за 12 годин до моменту проведення таких робіт шляхом розміщення відповідного оголошення на Сайті.


3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ТОВАРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг за цим Договором узгоджується Сторонами до надання Замовнику Тестового періоду.

3.2. Оплата Послуг за Договором здійснюється у безготівковій формі за допомогою платіжної системи Portmone.

Для здійснення оплати Замовник повинен натиснути кнопку «Оплатити», після чого його буде перенаправлено на сторінку платіжної системи Portmone, де можливо здійснити оплату за допомогою карт платіжних систем Visa та Mastercard. У такому випадку оплата додатково регулюється правилами платіжного сервісу LiqPay та банку Замовника та Виконавця. Виконавець не здійснює обробку операцій за банківськими картами. У випадках помилок або відмови Замовник повинен звернутись у банк або до представника платіжної системи LiqPay.

3.3. Вартість Послуг не включає у себе вартість комісій, що нараховуються банками або платіжною системою за проведення платежу. Такі комісії Замовник сплачує окремо.

3.4. Будь-яка оплата, здійснена від імені Замовника з використанням його персональних даних та платіжних засобів, вважається здійсненою Замовником.

3.5. Замовник самостійно несе відповідальність за вірність платежів, що здійснює.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Замовника.

4.1.1. Замовник має право на отримання якісних Послуг відповідно до умов цього Договору.

4.1.2. Користуватись Програмою Виконавця у тестовому режимі протягом 30 днів.

4.1.3. Після закінчення пробного періоду користування Програмою Замовник має право повного доступу до Програми через особистий кабінет після внесення передплати за Послуги.

4.1.4. У випадку виникнення будь-яких питань чи несправностей звертатись до Виконавця для отримання роз’яснень чи технічної підтримки.

4.2. Обов’язки Замовника.

4.2.1. Ознайомитись з умовами цього Договору, з переліком Послуг та порядком їх надання та порядком оплати до акцепту оферти.

4.2.2. Сплачувати за Послуги відповідно до умов цього Договору.

4.2.3. Не здійснювати жодних дій, умисно чи неумисно, що ведуть до порушення функціонування програмного забезпечення чи Сайту Виконавця.

4.2.4. Не використовувати надані Виконавцем Послуги для діяльності, що суперечить національному чи міжнародному законодавству. Надані за Договором Послуги не можуть бути використані для реклами, продажу або іншого розповсюдження товарів та послуг, обіг яких прямо або у вигляді виключень заборонений або обмежений законодавчо.

4.2.5. Не використовувати Сайт для надання аналогічних послуг, що надаються згідно цього Договору третім особам.

4.2.6. Самостійно відслідковувати зміну умов Договору на сайті Виконавця.

4.3. Права Виконавця.

4.3.1. Виконавець має право на оплату за свої Послуги відповідно до ціни, зазначеної на Сайті та умов цього Договору.

4.3.2. Проводити модифікацію Сайту чи змінювати вартість Послуг на свій розсуд.

4.3.3. Вносити зміни у цей Договір оферти. Замовник вважається проінформованим про зміни у Договорі з моменту першої оплати після розміщення на Сайті зміненого Договору.

4.3.4. Відмовити Замовнику у подальшому наданні послуг у випадку порушення ним цього Договору.

4.4. Обов’язки Виконавця.

4.4.1. Надавати Замовнику якісні Послуги відповідно до умов Договору.

4.4.2. Надавати Замовнику зворотній зв'язок та технічну підтримку з всіх питань щодо придбаних Послуг. Виконавець має право відхилити запит щодо технічної підтримки у випадках неможливості виконання змін та надання підтримки через технічні характеристики Програми.

4.4.3. Забезпечити безпечний збір, обробку та зберігання персональних даних Замовника, які можуть стати відомі Виконавцю згідно з вимогами законодавства.

4.4.4. У зв’язку з особливостями Послуг Виконавець не гарантує, що робота Програми буде безперебійною та безпомилковою, та зобов’язується виправляти всі помилки за зверненням Замовника у найкоротші терміни.


5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Здійснюючи оплату Послуг Замовник автоматично надає згоду на збір, зберігання, обробку, використання та розголошення своїх персональних даних відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах».

5.2. Виконавець зобов’язується не розголошувати та не передавати персональні дані Замовника для ознайомлення чи використання третім особам без попередньої письмової згоди Замовника.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання чи неналежне виконання Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Всі суперечки, що виникли в рамках виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. При неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду відповідної юрисдикції за місцезнаходженням Виконавця.

6.3. Замовник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання умов Договору, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які сторони не могли передбачити або запобігти.

6.4. До обставин непереборної сили сторони відносять події, що роблять виконання відповідною стороною Договору неможливим: землетруси, повені, інші стихійні лиха, пожежі, ядерні та інші промислові аварії, а також страйки, військові дії, громадські заворушення або акти державних органів, що перешкоджають виконанню умов угоди. Всі інші перешкоди незалежно від їх природи або характеристик непереборною силою не рахуються, за винятком тих перешкод, які навмисне будуть визнані сторонами як викликані дією обставин непереборної сили.

6.5. Сторона, якій стало відомо про настання обставин непереборної сили, повинна негайно, але у строк не пізніше 3 робочих днів, повідомити про це іншу Сторону.

6.6. Інформація Замовника, що розміщена та обробляється програмою Pkedata зберігається за допомогою розподільної мережі зберігання даних з технологією блокчейн. Виконавець не має доступу до інформації Замовника, що розміщена в програмі Pkedata та не несе відповідальність за її збереження.


7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Сайт https://pkedata.com/ належить Виконавцю, є його розробкою та охороняється законодавством у сфері права інтелектуальної власності. Усі права захищені.

7.2. Ніякі елементи змісту Сайту, а також будь-який контент, розміщений у ньому, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.


8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Договір вступає в силу з моменту здійснення Замовником оплати за Послуги та діє до моменту закінчення безпосереднього надання Послуги Виконавцем або припинення доступу до Програми.

8.2. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до Договору в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Договору на Сайті на сторінці https://pkedata.com/public_offer, яка набуває чинності з моменту її розміщення.

8.3. До умов Договору застосовується законодавство України.

8.4. У випадках, котрі не врегульовані цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

8.5. Сторони надають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають їм відомі, у зв’язку з укладенням цього Договору, в межах, необхідних відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.6. Адреса електронної пошти Виконавця для розгляду звернень Замовника cto@pkedata.com.


Редакція Договору публічної оферти від «20» вересня 2023р.